Nieuw logo 2020

Keulseweg - Witte Stein - Bracht - Hinsbeck - Blauwe Lagune - Kühne - Venlo's vleegveld - Jaommerdal - Bas - Bakenbosweg - Ronckenstein.!!

 

Home

Privacybeleid


Privacy policy
TWC de Paerssjtal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TWC de Paerssjtal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: . Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; · Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; · Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; · Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; · Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; · Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als TWC de Paerssjtal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van Leden Persoonsgegevens van Leden worden door TWC de Paerssjtal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): · Het innen van contributiegelden. · Het informeren via e-mail verkeer over nieuws over de vereniging of uitnodigingen voor bijeenkomsten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: · Het lidmaatschap. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TWC de Paerssjtal de volgende persoonsgegevens van u vragen: · Voornaam; · Tussenvoegsel; · Achternaam; · Telefoonnummer; · E-mailadres; · Geboortedatum; · geslacht Uw persoonsgegevens worden door TWC de Paerssjtal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: · Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: · Het Lidmaatschap bij de NTFU Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Bewaartermijn TWC de Paerssjtal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; · Alle personen die namens TWC de Paerssjtal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. · We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; · Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens TWC de Paerssjtal,
Heyencamp 66 5953 RA
Reuver
06-28145366

TWC de Paerssjtal
neemt uw privacy serieus. Wij verzoeken u het onderstaande door te lezen voor meer informatie over ons beleid inzake bezoeken van deze site en het plaatsen van “cookies”.

Een methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op uw PC kunnen worden geplaatst.
Deze Cookies worden dus niet op uw PC gezet !!!

 
Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid | © 2007 twc paerssjtal. Alle rechten voorbehouden.
DHTML Web Menu by OpenCube